اولین نشست نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی و فنی و حرفه ای